Skip to content
Menu

Algemene voorwaarden

Menu

Artikel 1: De opdracht

1.1    Janssens Advocatuur en Mediation is een eenmanszaak waarvan mr. G.B.J.M. Janssens de eigenaar is (KvK 54200180).

1.2    Janssens Advocatuur en Mediation is de opdrachtnemer van een bepaalde opdracht. Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Janssens Advocatuur en Mediation, die hierbij vrij is andere advocaten en/of derden in te schakelen.

1.3    Janssens Advocatuur en Mediation verlangt volledige medewerking bij het vaststellen van de identiteit van de opdrachtgever. In geval de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme van toepassing is, zal Janssens Advocatuur en Mediation – ondanks haar beroepsgeheim – melding maken van ongebruikelijke transacties bij de autoriteiten.

 

Artikel 2: Algemene afspraken

2.1    Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, daaronder ook begrepen offertes, vervolgopdrachten, gewijzigde opdrachten of aanvullende opdrachten die aan Janssens Advocatuur en Mediation worden verstrekt. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden gelden alleen indien schriftelijk door Janssens Advocatuur en Mediation bevestigd.

2.2    De algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van de personen die in loondienst of anderszins voor Janssens Advocatuur en Mediation werkzaam zijn.

 

Artikel 3: Financiële afspraken

3.1    Tenzij anders overeengekomen, zal het honorarium worden berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren, vermenigvuldigd met het overeengekomen uurtarief, te vermeerderen met 6 % kantoorkosten en 21% BTW. Jaarlijks kan het uurtarief bijgesteld worden. Janssens Advocatuur en Mediation zal de opdrachtgever hierover informeren. Alleen werkzaamheden die na deze mededeling worden verricht zullen tegen het nieuwe uurtarief in rekening worden gebracht.

3.2    Tenzij anders overeengekomen, dienen facturen binnen 14 dagen na de factuurdatum te worden voldaan, zonder enig recht op korting, verrekening of opschorting. Na het verstrijken van de betalingstermijn is de opdrachtgever naast een vergoeding van buitengerechtelijke kosten (10 % van het factuurbedrag) de wettelijke handelsrente verschuldigd. Voor particulieren geldt de wettelijke rente en het BIK-incassotarief.

 

Artikel 4: Archivering

4.1    De aan Janssens Advocatuur en Mediation overhandigde bescheiden en alle overige (proces)stukken die van belang kunnen zijn, worden na afloop van de opdracht teruggegeven. Indien dat niet mogelijk is, bewaart Janssens Advocatuur en Mediation (fysiek en/of digitaal) de overhandigde bescheiden niet langer dan noodzakelijk voor het betrokken doel en in ieder geval niet langer dan zeven jaren na beëindiging van de specifieke opdracht waarop de overhandiging van de bescheiden betrekking heeft gehad.

 

Artikel 5: Aansprakelijkheid

5.1    Iedere aansprakelijkheid van Janssens Advocatuur en Mediation welke voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een opdracht, is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffend geval op basis van de afgesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering door de verzekeraar wordt uitbetaald, te vermeerderen met het eigen risico. De verzekering voldoet aan de door de Nederlandse Orde van Advocaten daaraan gestelde eisen. Desgewenst informeert Janssens Advocatuur en Mediation de opdrachtgever over de aard en de omvang van de dekking van de afgesloten verzekering.

5.2    Indien en voor zover geen uitkering op grond van de (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid van Janssens Advocatuur en Mediation beperkt tot het in de betreffende zaak gedurende één jaar voor het einde van de opdracht bij opdrachtgever in rekening gebracht bedrag, tot een maximum van EUR 25.000,-

5.3    Janssens Advocatuur en Mediation is uitsluitend aansprakelijk voor direct uit een fout en/of overige tekortkoming voorvloeiende schade en is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder onder meer begrepen inkomensschade en/of winstderving en/of schade van derden.

5.4    Janssens Advocatuur en Mediation is bevoegd om mede namens opdrachtgever een eventuele beperking van de aansprakelijkheid van een ten behoeve van haar opdrachtgever ingeschakelde derde, te aanvaarden. Janssens Advocatuur en Mediation is nimmer zelf aansprakelijk voor schade veroorzaakt door fouten en/of overige tekortkomingen van derden.

5.5    De opdrachtgever vrijwaart Janssens Advocatuur en Mediation tegen alle aanspraken van derden, die op enigerlei wijze samenhangen met voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden. Alle werkzaamheden die samenhangen met een opdracht warden tot die opdracht gerekend, waaronder ontvangst en uitbetaling van gelden.

5.6    Iedere aanspraak jegens Janssens Advocatuur en Mediation, vervalt door verloop van een jaar na de dag waarop degene wiens aanspraak het betreft, bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop de aanspraak was gebaseerd, tenzij de aanspraak binnen deze termijn schriftelijk en gemotiveerd aan Janssens Advocatuur en Mediation is gemeld.

5.7    Beperkingen in aansprakelijkheid van Janssens Advocatuur en Mediation gelden niet bij opzet en/of bewuste roekeloosheid.

 

Artikel 6: Klachten en geschillen

6.1    Janssens Advocatuur en Mediation kent een klachtenregeling. Deze is terug te vinden op de website: www.janssens-am.nl

6.2    Op onze rechtsverhouding is Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.

 

Laatst bijgewerkt in januari 2022.