Skip to content
Menu

Privacy & cookies

Menu

Mr. G.B.J.M. Janssens is de eigenaar van Janssens Advocatuur en Mediation. Janssens Advocatuur en Mediation is gevestigd op het volgende adres:

 

Willemsplein 2 

5211 AK  ’s-Hertogenbosch

Tel: 073 200 11 54

 KvK nr: 54200180

 

Algemeen

Janssens Advocatuur en Mediation is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens en gaat daar zorgvuldig mee om. Wij zorgen er voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gaan van tijd tot tijd na of onze dienstverlening aan de eisen voldoet. 

 

Doelgroep privacyverklaring

Deze privacyverklaring is bedoeld voor alle personen van wie Janssens Advocatuur en Mediation persoonsgegevens verwerkt, met uitzondering van personen die werkzaam zijn bij Janssens Advocatuur en Mediation. Denk aan:

 • bestaande en potentiële cliënten;
 • bezoekers van de website;
 • alle andere personen die contact opnemen met Janssens Advocatuur en Mediation of van wie Janssens Advocatuur en Mediation persoonsgegevens verwerkt.

 

Verwerken persoonsgegevens

Een persoonsgegeven is ieder gegeven dat een natuurlijk persoon (direct of indirect) kan identificeren. Een persoonsgegeven kan bijvoorbeeld zijn een naam of telefoonnummer, maar ook een geboortedatum of IP-adres.

Janssens Advocatuur en Mediation verwerkt persoonsgegevens die je zelf hebt verstrekt, zoals:

 • contactgegevens en andere persoonsgegevens die nodig zijn ter behandeling van de zaak door een advocaat of mediator, waaronder voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, BSN, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres;
 • contactgegevens en andere persoonsgegevens ingevuld op contactformulieren of andere webformulieren;
 • contactgegevens verstrekt tijdens kennismakingsgesprekken, events, seminars etc. zoals gegevens vermeld op visitekaartjes.

 

Janssens Advocatuur en Mediation verwerkt tevens persoonsgegevens die zij heeft verkregen door het raadplegen van andere bronnen, zoals:

 • persoonsgegevens verkregen uit het Kadaster en/of uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel;
 • persoonsgegevens beschikbaar uit openbare bronnen, zoals websites.

 

Bijzondere persoonsgegevens

Enkel wanneer wij bijzondere persoonsgegevens nodig hebben om aan de wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen, wanneer dit is toegestaan bij of krachtens de wet of wanneer je daarvoor je uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven, zullen wij deze verwerken. Met bijzondere persoonsgegevens wordt bedoeld gegevens die gevoelig kunnen zijn. Te denken valt aan gegevens over iemands ras, godsdienst of gezondheid.

 

Website bezoek

In het algemeen is het mogelijk onze website te bezoeken zonder persoonsgegevens aan ons te verstrekken. Wel verwerken wij voor statistische doeleinden – onder meer via Google Analytics – de gegevens via welke je op onze website bent gekomen, gegevens over de datum en het tijdstip dat je onze website bezoekt, de pagina’s en onderdelen van de website die je bezoekt (hoe lang, hoe vaak en in welke volgorde), welke informatie je bekijkt en welke informatie je up- of downloadt van de website.

 

Wij verzamelen deze gegevens zodat wij de inhoud van de website optimaal af kunnen stemmen aan de wensen en behoeftes van de gebruikers van onze website. De door ons verzamelde niet-identificeerbare informatie kunnen wij bewaren voor toekomstig gebruik.

 

Doel verwerking

De persoonsgegevens die wij verzamelen worden enkel gebruikt voor de doelen waarvoor deze zijn verstrekt. Zo zullen wij je persoonsgegevens alleen gebruiken voor het leveren van onze nieuwsbrief wanneer je zich daarvoor hebt aangemeld. Als je gebruik maakt van ons contactformulier, gebruiken wij je persoonsgegevens alleen om contact met je op te nemen.

De doelen voor verwerking van persoonsgegevens zijn:

 • uitvoeren van een overeenkomst waarin je Janssens Advocatuur en Mediation de opdracht hebt gegeven tot het leveren van juridische diensten
 • facturatie van verleende diensten
 • vaststellen van de identiteit en nakomen van andere wettelijke verplichtingen
 • onderhouden van contacten met potentiële cliënten en zakelijke relaties
 • genereren van statistieken over het gebruik van de website en/of om de website te analyseren en te optimaliseren.

 

Rechtsgronden verwerking

Wij baseren de verwerking van uw persoonsgegevens op verschillende rechtsgronden. Voornaamste rechtsgrond is dat wij je persoonsgegevens verwerken omdat dit noodzakelijk is om onze overeenkomst met je na te komen. Ook verwerken wij je persoonsgegevens omdat dit wat ons betreft noodzakelijk is voor het behartigen van ons gerechtvaardigde belang en om je op de hoogte te stellen en te houden van onze activiteiten en/of het leveren van onze nieuwsbrief. Tot slot zijn wij in sommige situaties verplicht op grond van de wet om bijvoorbeeld je BSN en een kopie van jouw ID-document te verwerken.

 

Bewaartermijn

Je mag ons allereerst altijd vragen de door jou verstrekte gegevens te verwijderen. Wanneer je dat niet doet, bewaren wij jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het verlenen van onze diensten of voor zo lang er een dienst-relatie tussen jou en Janssens Advocatuur en Mediation bestaat.

 

Wanneer je jouw persoonsgegevens hebt verstrekt voor het ontvangen van de nieuwsbrief worden je persoonsgegevens bewaard voor zolang je onze nieuwsbrief wilt ontvangen. Wanneer je je uitschrijft voor de nieuwsbrief zullen wij jouw persoonsgegevens direct verwijderen.

 

Beveiliging

Janssens Advocatuur en Mediation heeft verschillende maatregelen genomen om verlies, diefstal of anderszins onrechtmatig gebruik van jouw persoonsgegevens te voorkomen. Zo werken wij daar waar nodig met versleutelde communicatie en beveiligde verbindingen. Daarnaast nemen wij de nodige maatregelen met betrekking tot fysieke en logische toegangsbeveiliging.

 

Janssens Advocatuur en Mediation ontvangt jouw persoonsgegevens. Janssens Advocatuur en Mediation zal je persoonsgegevens in geen enkel geval verkopen aan derden. Daarnaast zal Janssens Advocatuur en Mediation je persoonsgegevens enkel verstrekken aan derden wanneer wij daartoe contractueel of wettelijk verplicht zijn of wanneer dat nodig is om onze dienstverlening uit te voeren of onder de aandacht te brengen.

 

Gebruik van cookies

Op onze website maken wij gebruik van verschillende cookies. Cookies zijn kleine informatiebestanden die door je webbrowser op je computer of andere apparatuur worden geplaatst. Als je onze website nogmaals bezoekt, wordt de informatie die in deze cookies is opgeslagen weer naar je webbrowser gestuurd. Janssens Advocatuur en Mediation maakt alleen gebruik van functionele en analytische cookies. Deze cookies hebben geen of slechts een geringe impact op je privacy. 

 

Functionele cookies

Wij gebruiken functionele cookies om ervoor te zorgen dat de website op een goede wijze functioneert en om het gebruik van onze website te verbeteren. Wij gebruiken ook cookies om de website aan jouw wensen aan te passen. Functionele cookies kun je altijd verwijderen via de instellingen van jouw browser.

 

Analytische cookies

Deze cookies analyseren de effectiviteit en kwaliteit van onze website en onze advertenties. Deze cookies geven aan hoe onze website wordt gebruikt. In dit kader maken wij gebruik van o.a. Google Analytics. Wij hebben geen invloed op deze cookies en het bijbehorende privacybeleid van Google. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de privacy statement van Google Analytics.

 

Je kunt via je browser-instellingen aangeven dat je automatisch cookies wilt weigeren of wilt verwijderen. Het kan voorkomen dat onze website dan niet optimaal kan worden gebruikt.

 

Recht op inzage, correctie of verwijdering

Het is mogelijk om een verzoek tot inzage in de door Janssens Advocatuur en Mediation via haar website over jouw verzamelde persoonsgegevens in te dienen. Dit kun  je doen door een e-mail te sturen naar info@janssens-am.nl. Ter controle van jouw identiteit vraagt Janssens Advocatuur en Mediation een kopie van je identiteit mee te sturen waarop jouw BSN-nummer en pasfoto onzichtbaar zijn gemaakt. Janssens Advocatuur en Mediation zal binnen een maand reageren op het inzageverzoek.

 

Je kunt bij Janssens Advocatuur en Mediation verzoeken jouw persoonsgegevens te corrigeren of te verwijderen. Ben je van mening dat wij niet zorgvuldig omgaan met jouw persoonsgegevens? Dan kun je contact met ons opnemen via de hierboven vermelde contactgegevens. Daarnaast heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Bezwaar tegen verwerking persoonsgegevens

Het is mogelijk om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Janssens Advocatuur en Mediation, indien jouw persoonsgegevens worden gebruik voor andere doeleinden dan noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk zijn voor het nakomen van een wettelijke verplichting. Zo kun je bijvoorbeeld bezwaar maken tegen het gebruik van jouw persoonsgegevens voor marketing- en verkoopactiviteiten. Je kunt dit doen door een e-mail te sturen naar info@janssens-am.nl. Daarnaast heb je het recht op gegevensoverdracht. Dit houdt in dat je het recht hebt om de op jou betrekking hebbende persoonsgegevens die je aan Janssens Advocatuur en Mediation hebt verstrekt in een overzichtelijke vorm te verkrijgen. Ook hiervoor kunt je een e-mail sturen naar info@janssens-am.nl.

 

Mocht je bezwaar hebben tegen het verwerken van jouw persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van onze werkzaamheden, dan achten wij het van belang te vermelden dat het zonder bepaalde persoonsgegevens niet mogelijk is jouw sollicitatie in behandeling te nemen of je onze nieuwsbrief toe te sturen.

 

Afsluitende opmerking

Janssens Advocatuur en Mediation behoudt zich het recht voor dit privacystatement aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina bekend worden gemaakt. Janssens Advocatuur en Mediation adviseert haar websitebezoekers dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of aanpassingen zijn doorgevoerd.

 

Laatst bijgewerkt in januari 2022